Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Czym się zajmujemy?


  Pomoc psychologiczną kierujemy do osób:

 • w sytuacji kryzysów emocjonalnych, psychicznych;
 • ze zdiagnozowanymi lub z podejrzeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych;
 • w sytuacji kryzysu środowiskowego – po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofą: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi itp.;
 • w sytuacji przemocy w rodzinie lub związku (pomoc psychologiczna w stosunku do ofiary i świadków przemocy);
 • w kryzysie relacji (interwencja kryzysowa w pracy z parami w różnych rodzajach kryzysu, między innymi: sytuacji zdrady, kryzysu związanego z rozstaniem, trudności w relacji po narodzeniu dziecka itd.);
 • w procesie żałoby po stracie – śmierć bliskiej osoby, kryzys rozstania, strata zdrowia, strata majątku, strata pozycji społecznej itd.);
 • po wydarzeniu traumatycznym związanym ze śmiercią dziecka, w tym dziecka nienarodzonego (interwencja kryzysowa w stosunku do matki, małżeństw, oraz pozostałych członków rodziny); wsparcie rodziny po starcie dziecka;
 • w sytuacji utraty zdrowia w wyniku wypadku lub choroby, wsparcie w leczeniu onkologicznym i paliatywnym, w związku z trwałą lub czasową niepełnosprawnością;
 • w kryzysie związanym z utratą i brakiem pracy (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby bezrobotnej i jej rodziny (elementy pracy terapeutycznej nad rozwojem osobistym i zawodowym), na pewnym etapie możliwa współpraca z doradcą zawodowym.
 • Ponadto oferujemy wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera, seksu, zakupów itp. oraz ich bliskich i rodzin.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Jest pierwszym spotkaniem ze specjalistą. Trwa 50 minut. Służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, terapia uzależnień, konsultacja psychiatryczna) – albo żadna z tych możliwości. Terapeuta oferuje jakąś formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy w ProEfecto lub poza nim. Pacjent rozważa, czy terapeuta konsultujący jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą i czy skorzystać z oferowanej pomocy. Często się zdarza, że przed podjęciem decyzji zarówno pacjent, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych konsultacji. Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest to najpopularniejsza forma psychoterapii. Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie pacjent i psychoterapeuta. Sesje trwają na ogół 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu o ustalonej porze. Po początkowych konsultacjach psychoterapeuta sporządza wstępną diagnozę i wspólnie z pacjentem wyznaczają cele terapeutyczne i zawierają kontrakt określający intensywność, czas trwania terapii, zasady spotkań i płatności. Terapia indywidualna może składać się z kilku/kilkunastu spotkań albo też zająć parę lat, zależnie od problemu, motywacji i chęci pacjenta. Podczas trwania spotkań to pacjent decyduje, o czym chce mówić zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże z terapią. Zwykle przyczyną podjęcia psychoterapii jest odczuwanie cierpienia, dyskomfortu. Psychoterapia daje nadzieję na ulgę i realnie ją daje. Terapeuta pomaga w przyjrzeniu się uczuciom i myślom towarzyszącym rozmowie. Pokazuje emocjonalne podobieństwa między sytuacjami spoza gabinetu, z życia pacjenta, a tym, jak tworzy się i zmienia kontakt pacjenta z terapeutą.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który charakteryzuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradność. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na cierpienie i chwilowe wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz. Pomoc interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.